logo_live_mob
despre_noi_1a_1920x300
despre_noi_3a_1920x300
despre_noi_4a_1920x300
despre_noi_2a_1920x300

1. Sfintele Scripturi Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Sfînta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvîntul scris al lui Dumnezeu, transmis prin inspiraţie divină, prin oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris, mişcaţi de Duhul Sfînt. În acest Cuvînt, Dumnezeu a încredinţat omului cunoştinţa necesară în vederea mîntuirii. Sfintele…

2. Dumnezeirea .Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfînt, o unitate a trei Persoane coexistînd din veşnicie. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutindeni prezent. El este infinit şi mai presus de înţelegerea omenească, dar cunoscut totuşi prin faptul că S-a descoperit…

3. Dumnezeu Tatăl Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu Tatăl cel veşnic este Creatorul, Izvorul, Susţinătorul şi Stăpînul întregii creaţiuni. El este drept şi sfînt, milos şi îndurător, încet la mînie, plin de bunătate şi credincioşie. Calităţile şi capacităţile manifestate în Fiul şi Duhul Sfînt caracterizează, de asemenea, pe Tatăl. Dumnezeu Tatăl Marea…

4. Dumnezeu Fiul Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu Fiul cel veşnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile, prin El se descoperă caracterul lui Dumnezeu, se aduce la îndeplinire mîntuirea neamului omenesc şi lumea este judecată. De-a pururi Dumnezeu adevărat, El a devenit, de asemenea, om adevărat,…

5. Dumnezeu Duhul Sfânt Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu Duhul Cel Veşnic a fost activ împreună cu Tatăl şi cu Fiul în lucrarea creaţiunii, a întrupării şi a răscumpărării. El i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi. El a umplut viaţa Domnului Hristos cu putere. El atrage şi convinge fiinţele omeneşti şi, pe…

6. Creaţiunea Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu este Creator al tuturor lucrurilor şi că El a aşezat în Scriptură raportul autentic al activităţii Sale creatoare. În şase zile Dumnezeu „a făcut cerurile şi pămîntul” şi toate fiinţele vii de pe pămînt şi S-a odihnit în ziua a şaptea a acelei prime săptămîni….

7. Natura omului Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că bărbatul şi femeia au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu, dotaţi cu individualitate şi cu libertatea de a gîndi şi de a acţiona. Deşi au fost creaţi ca fiinţe libere, reprezentînd o unitate indivizibilă a corpului, minţii şi spiritului, erau dependenţi de Dumnezeu pentru viaţă,…

8. Marea lupta Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că întreaga omenire este în prezent cuprinsă în marea luptă dintre Hristos şi Satana, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, legea Sa şi suveranitatea Sa asupra Universului. Acest conflict a început în cer, atunci cînd o fiinţă creată şi înzestrată cu libertatea de a alege, prin…

9. Viaţa, moartea şi învierea Domnului Hristos Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că în viaţa Domnului Hristos, de desăvîrşită ascultare de voinţa lui Dumnezeu, în suferinţele Sale, în moartea şi învierea Sa, Dumnezeu a prevăzut singurul mijloc de ispăşire pentru păcatul neamului omenesc, astfel ca aceia care prin credinţă primesc această ispăşire să poată…

10. Experienţa mântuirii Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că, în infinita Sa iubire şi milă, Dumnezeu a făcut pe Hristos, care n-a cunoscut păcat, să fie păcat pentru noi, pentru ca în El noi să putem fi făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu. Conduşi de Duhul Sfînt, ne dăm seama de nevoia noastră, recunoaştem păcătoşenia noastră,…

11. Cresterea în Hristos Prin moartea Sa pe cruce, Domnul Isus Hristos a triumfat asupra fortelor raului. Cel care a supus spiritele demonice in timpul lucrarii Sale pamantesti, le-a sfaramat puterea si a facut sigura condamnarea lor finala. Biruinta lui Isus ne da si noua biruinta asupra fortelor raului care incearca sa ne stapaneasca, in…

12. Biserica Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că biserica este comunitatea credincioşilor care recunosc şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi Mîntuitor. În continuarea poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, sîntem chemaţi să ieşim din lume, să ne strîngem laolaltă pentru rugăciune,pentru comuniune, pentru învăţarea Cuvîntului, pentru celebrarea Sfintei Cine, pentru slujirea…

13. Rămăşiţa şi misiunea ei Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că biserica universală este compusă din toţi aceia care cred cu adevărat în Hristos. Dar, în zilele sfîrşitului, un timp de apostazie foarte răspîndit, o rămăşiţă a fost chemată să păzească poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Această rămăşiţă anunţă sosirea ceasului judecăţii,…

14. Unitatea trupului lui Hristos Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că biserica este un corp de credincioşi, compus din mulţi membri, chemaţi din toate naţiunile, seminţiile, limbile şi noroadele. În Hristos, noi sîntem o nouă creaţiune; deosebirile de rasă, cultură, educaţie şi naţionalitate, cum şi diferenţele dintre cei de sus şi cei de jos,…

15. Botezul Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că, prin botez, noi mărturisim credinţa noastră în moartea şi învierea lui Isus Hristos şi dăm mărturie privind moartea noastră faţă de păcat şi hotărîrea noastră de a umbla într-o viaţă nouă. În acest fel, noi recunoaştem pe Hristos ca Domn şi Mîntuitor, devenim poporul Lui şi…

16. Cina Domnului Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Cina Domnului este o participare la simbolurile trupului şi sîngelui lui Isus, ca o expresie a credinţei în El, Domnul şi Mîntuitorul nostru. În această experienţă a comuniunii, Hristos este prezent pentru a Se întîlni cu poporul Său şi a-l întări . Împărtăşindu-ne cu bucurie,…

17. Darurile şi slujbele spirituale Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că Dumnezeu a revărsat asupra tuturor membrilor bisericii Sale din orice generaţie daruri spirituale, pe care fiecare membru trebuie să le folosească într-o slujire plină de iubire şi pentru binele comun al bisericii şi al omenirii. Date prin mijlocirea Duhului Sfînt, care dă fiecărui…

18. Darul profeţiei Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că între darurile Duhului Sfînt se află şi profeţia. Acest dar este un semn de identificare al bisericii rămăşiţei şi a fost manifestat în lucrarea lui Ellen White. Scrierile acestui sol al lui Dumnezeu sînt un izvor continuu al adevărului învestit cu autoritate, aducînd bisericii încurajare,…

19. Legea lui Dumnezeu Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că marile principii ale Legii lui Dumnezeu sînt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în viaţa Domnului Isus. Ele exprimă iubirea, voia şi hotărîrile lui Dumnezeu cu privire la comportarea şi relaţiile omului şi sînt obligatorii pentru toţi oamenii din toate timpurile. Aceste precepte…

20. Sabatul Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că binefăcătorul Creator, după cele şase zile ale creaţiunii, S-a odihnit în cea de a şaptea zi şi a instituit Sabatul pentru toţi oamenii, ca un monument de aducere aminte al creaţiunii. Porunca a patra a Legii de neschimbat a lui Dumnezeu cere păzirea Sabatului zilei a…

21. Administrarea creştină a bunurilor vieţii Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că noi sîntem administratori ai bunurilor lui Dumnezeu, care ne-a încredinţat timpul şi ocaziile, capacităţile şi mijloacele materiale, binecuvîntările pămîntului şi resursele lui. Noi sîntem răspunzători faţă de El pentru buna lor folosire. Noi recunoaştem drepturile Lui de proprietar prin slujire plină de…

22. Comportamentul creştin Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că noi sîntem chemaţi să fim un popor evlavios care gîndeşte, simte şi acţionează în armonie cu principiile cerului. Pentru ca Duhul să refacă în noi caracterul Domnului nostru, noi trebuie să ne angajăm numai în acele lucruri care vor produce în viaţa noastră aceeaşi curăţie,…

23. Căsătoria şi familia Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că instituţia căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu în Eden.Isus, a proclamat-o ca unire pentru toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie, într-o părtăşie plină de iubire. Pentru creştin, legămîntul căsătoriei este făcut cu Dumnezeu ca şi cu tovarăşul de viaţă şi trebuie să…

24. Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că există un Sanctuar în ceruri, adevăratul tabernacol, ridicat nu de un om, ci de Domnul. În el, Domnul Hristos slujeşte în favoarea noastră, punînd la dispoziţia credincioşilor binefacerile jertfei Sale ispăşitoare, aduse o dată pentru totdeauna pe cruce. El a inaugurat…

25. A doua venire a Domnului Hristos Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că a doua venire a Domnului Hristos este binecuvîntata nădejde a bisericii, marele apogeu al Evangheliei. Venirea Mîntuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială. Cînd El va reveni, morţii neprihăniţi vor fi înviaţi şi împreună cu neprihăniţii cei vii vor fi…

26. Moartea şi învierea Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că a doua venire a Domnului Hristos este binecuvîntata nădejde a bisericii, marele apogeu al Evangheliei. Venirea Mîntuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială. Cînd El va reveni, morţii neprihăniţi vor fi înviaţi şi împreună cu neprihăniţii cei vii vor fi glorificaţi şi luaţi…

27. Mileniul şi sfârsitul păcatului Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului Hristos cu sfinţii Săi în ceruri, între prima şi a doua înviere. În acest timp, morţii cei nelegiuiţi vor fi judecaţi; pămîntul va fi în totul pustiu, fără fiinţe omeneşti vii, care să-l…

28. Noul Pământ Adventiştii de ziua a şaptea cred… Că, pe noul pămînt, în care va locui neprihănirea, Dumnezeu a pregătit un cămin veşnic pentru cei răscumpăraţi şi un mediu desăvîrşit pentru viaţa veşnică, pentru iubire, bucurie şi pentru a învăţa în prezenţa Lui. Căci aici Dumnezeu Însuşi va locui cu poporul Său, iar moartea…

Sergiu Gavril – Sanctuarul

Publicat de . 6 februarie 2015. Categorii:Ce credem

Sergiu Gavril – Planul de mântuire

Publicat de . 23 ianuarie 2015. Categorii:Ce credem

Sergiu Gavril – Apariția păcatului

Publicat de . 16 ianuarie 2015. Categorii:Ce credem, Prelegeri

Sergiu Gavril – Omul

Publicat de . 9 ianuarie 2015. Categorii:Ce credem, Prelegeri

Sergiu Gavril – Lucrările Duhului Sfânt

Publicat de . 26 decembrie 2014. Categorii:Ce credem, Prelegeri

Sergiu Gavril – Isus Hristos

Publicat de . 28 noiembrie 2014. Categorii:Ce credem, Prelegeri

Sergiu Gavril – Cum este Dumnezeu

Publicat de . 21 noiembrie 2014. Categorii:Ce credem, Prelegeri

Primele secole

Crestinismul a fost intotdeauna adventist, adica a fost polarizat de „fericita nadejde”, asteptarea celei de a doua veniri a lui Iisus Christos, Cel care „va sa vie sa judece vii si mortii, a Carui Imparatie nu va avea sfarsit.” Etalonul pur al asteptarii esenta adventismului – este Biserica Apostolilor, Biserica primara descrisa in cartea Faptele Apostolilor.

Acest crestinism primar a lasat urme si la noi. Cautand dovezi, istoricii ne trimit la vremea cand soldatii romani, cuceritori ai Daciei, au adus impreuna cu ei crestinismul. Traditia socoteste de asemenea pe Andrei, unul din cei doisprezece ucenici ai lui Iisus ca fiind printre primii propovaduitori crestini.

Primele opt secole dupa inaltarea Mantuitorului, crestinismul curat, clar si simplu, a cucerit cea mai mare parte a populatiei carpato-dunarene. Stau marturie monumentele din limba care confirma, nu doar influenta crestinismului asupra populatiei autohtone ci si  originea latina a acestuia. Acest crestinism era purtator al sperantei in a doua venire.

Secolele XVI – XVIII

Dupa secolele Evului Mediu slavon, reforma initiata de Martin Luther in Germania, incepand cu 1517, a exercitat o notabila influenta, in special in Transilvania, unde noua intelegere despre mantuire a patruns prin intermediul comerciantilor sasi care frecventau targul din Leipzig. Prima dovada scrisa dateaza din 1521, iar primul reformator autohton a fost Johannes Honterus, nascut la Brasov in 1498.

In ciuda opresiunii, in 1524 se infiinteaza prima scoala lutherana, iar douazeci de ani mai tarziu, in 1544, se adopta marturisirea de credinta de la Augsburg.

In 1568, printr-o declaratie adoptata la Turda, se recunostea pentru prima data dreptul ca „fiecare sa-si pastreze credinta” ceea ce face ca Transilvania sa fie leaganul tolerantei religioase in Europa si in lume.

Din pacate, de acest tratament liberal nu s-au bucurat sabatarienii transilvaneni, ultimii dintre acestia trecand la iudaism in 1868 pentru a fi feriti de prigoana. Doua dintr principalele lor crezuri erau credinta in revenirea iminenta a lui Iisus Hristos si sarbatorirea Sambetei ca zi de odihna saptamanala conform celor Zece Porunci. Avandu-si originile pe la 1524, acestia s-au dezvoltat in paralel cu lutheranii si unitarienii, Giorgio Blandrata, medicul principelui transilvan, nobilul Eössi András, si poliglotul invatat Simon Pécsi, fiind principalii mentori.

Secolele XIX si XX

Primul misionar adventist pe actualul teritoriu al Romaniei a fost un fost preot catolic, de origine poloneza, Mihail Bellina Czechowski. Nascut in 1816, s-a format in atmosfera severa si elevata a manastirilor poloneze intre 1835-1849. Sensibil la nedreptatile sociale si la relaxarea morala a clerului, ajunge la Roma, unde incearca un demers pentru reforma apoi emigreaza in Lumea Noua unde imbratiseaza convingerile adventiste in 1856.

In 1864 pleaca spre Europa cu dorinta de a impartasi locuitorilor vechiului continent adevarurile descoperite. Astfel, dupa Italia, Elvetia, Franta si Austro-Ungaria, in 1869 Czechowski ajunge in Transilvania impartasind adevarurile descoperite la Cluj, Bistrita, Turda, Gherla, Beclean, Pata, Cojocna si Luncani, pentru ca apoi, trecand prin Cernauti, sa insoteasca la Pitesti, pe negustorul Tache Fotescu. Aici a inceput sa predice in casa lui Garabet Hagi Aslan,unul dintre furnizorii casei regale. Doi dintre fii acestuia, Toma si Mitica devin, impreuna cu familiile lor, primii adventisti.

In 1890, cel mai important misionar european, Ludwing R. Conradi, soseste in Transilvania in cautarea sabatarienilor transilvaneni. In timpul eforturilor misionare acesta acopera o suprafata imensa, din Germania pana in Crimeea si pe Volga, si de aici pana la Constantinopol. In Romania se adreseaza colonistilor germani si, cu ajutorul acestora, locuitorilor autohtoni.

La Cluj, in 1890, in urma discutiilor cu L. R. Conradi, in familia lui Johann Rottmayer, reprezentant al Societatii Biblice Britanice, se convertesc sotia si una dintre fiice, iar mai tarziu si acesta. In casa lui se va intalni primul grup de adventisti din Cluj si tot acolo, intr-o camera special amenajata in mansarda, urmeaza sa poposeasca urmatorii misionari. In 1889 in Cluj si imprejurimi erau aproximativ cincizeci de adventisti.

Tot prin germani, de data aceasta emigrati din Crimeea in Dobrogea, din cauza prigoanei pe de o parte, iar pe de alta, ca urmare a invitatiei lui Carol I pentru a creste cai de rasa, se naste un al treilea izvor al adventismului, in 1891.

L. R. Conradi, apoi Andreas Siefried, fost prezbiter baptist din Cobadin, F. Adoneit si altii, sunt cei care fac ca adevarul descoperit de ei sa ajunga si la autohtoni. Acolo s-a infiintat si una dintre cele mai vechi biserici locale care dainuie si astazi, Viile Noi, Constanta.

1900-1920 este perioada in care adventismul incepe sa fie prezentat in orasele, targurile si satele de pe actualul teritoriu al Romaniei, continuand la inceput pe linia colonistilor germani, dezvoltandu-se apoi printre romani prin intermediul predicatorilor localnici. Dintre acestia se remarca Petre P. Paulini, convertit in 1906, Stefan Demetrescu, convertit in 1907, Constantin Popescu, care studiase sculptura la Viena, Petre Paunescu, maior, Istvan Kelemen, Johann Bauer. Majoritatea au studiat teologia la Friedensau in Germania, ceea ce a facut ca temeinicia germana sa se simta in gandirea si in organizarea adventistilor din Romania.

In 1920, s-a organizat Uniunea Romana a Comunitatilor Evanghelice ale Adventistilor de Ziua a Saptea, avand peste doua mii de membri. Tot cu acea ocazie s-a hotarat infiintarea unui Seminar, organizat in 1924 la Focsani, mutat in 1926 la Tarnaveni si apoi in 1931 la Brasov – Stupini; a unei tipografii, care a functionat incepand cu 1923 in Bucuresti, si a unei institutii medicale.

Perioada interbelica este numita pe buna dreptate perioada de aur a adventismului in Romania. In Transilvania, printre romani, maghiari si sasi, ca si in Vechiul Regat, asteptarea revenirii a gasit mai multi entuziasti decat oriunde in Europa formandu-se astfel o biserica a tuturor etniilor, o biserica a tinerilor. In 1931, la peste 11.000 de adventisti erau mai mult de 10.000 de copii si tineri, in ciuda persecutiei.

Anii 1940, indeosebi dupa 1942 – in urma scoaterii de sub scutul legii, au supus la grea incercare miile de credinciosi, 1944 venind ca o adevarata eliberare. Dupa 1944, au urmat, pana in 1949, cativa ani de avant misionar, in ciuda saraciei si decimarii populatiei. S-a redobandit Seminarul de la Stupini confiscat in 1942, s-au redeschis bisericile, editura si tipografia, s-a relansat misiunea.

Dupa recunoasterea, prin decretul regal din 1946 si prin legile cultelor din 1950 si 1952 adventistii sunt pentru prima data in deplina legalitate juridica. Dar de jure nu a fost si de facto. In 1949 Seminarul este iarasi confiscat – se va reinfiinta in 1952 la Bucuresti in conditii improprii si cu locuri din ce in ce mai putine.

Anii din timpul regimului luptei de clasa, au fost si buni, dar si tristi. Buni, deoarece Biserica Adventista de Ziua a Saptea a crescut. Tristi, din cauza lipsei de libertate, cu toate consecintele ei si a izolarii fata de biserica adventista mondiala.

22 decembrie 1989, ne-a gasit cu aproximativ 55.000 de membri botezati, fata de 21.000 in 1945. Urmatorii ani au adus si ei o crestere accentuata a numarului de credinciosi adventisti, recensamantul din 2002 indicand cifra de 100.000 de membri, 70.000 dintre acestia fiind botezati.

In acest moment in cadrul Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea din Romania functioneaza un institut teologic de grad universitar cu trei specializari: teologie pastorala, asistenta sociala si litere, o scoala de asistenti medicali, trei licee si mai multe scoli generale, 30 statii radio, un centru de productie video, editura si tipografie, cabinete medicale, un institut de studii biblice prin corespondenta, mai multe organizatii umanitare pentru detinuti si copii aflati in dificultate, precum si o agentie de ajutor si refacere (ADRA).

       Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea consideră că are un rol special în răspândirea mesajului lui Isus Hristos în întreaga lume, fiind prezentă în 216 din cele 238 de țări recunoscute de către Națiunile Unite, publicând prin cele peste 60 de edituri, materiale în 914 de limbi și dialecte.

Având mai mult de 18 milioane de membri botezați la 30 septembrie 2013 (25 – 30 de milioane de credincioși în total dacă se includ și copiii) și cu peste un milion de noi membri ce se alătură Bisericii în fiecare an, având peste 70.000 de biserici, adventismul de ziua a șaptea este una dintre denominațiunile creștine cu cel mai rapid ritm de creștere din lume.

Componența și caracterul global

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea crede că are un rol special în răspândirea mesajului lui Isus Hristos în întreaga lume, de aceea membrii ei au rămas o biserică mondială ca structură și obiectiv. Caracterul global al misiunii Bisericii se regăsește în componența membrilor săi: 39% africani, 30% hispanici, 14% est-asiatici și 11% caucazieni.

În rândul credincioșilor adventiști se regăsesc figuri marcante, cum ar fi: Barry Black, Contra-Amiral și Capelan al Senatului SUA din 2003, James Standish, director executiv al United States Commission on International Religious Freedom și reprezentant la ONU al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Barry W. Bussey – reprezentant oficial al International Religious Liberty Association (cea mai veche organizație dedicata libertății de conștiință) la ONU, Dr. Benjamin Carson, celebru neurochirurg pediatric, Desmond Doss, medic – erou, subiect al documentarului The Conscientious Objector, Patrick Linton Allen, guvernatorul general din Jamaica, Sir James Carlisle, guvernatorul Antigua si Barbuda timp de 14 ani (până în 2007), primul guvernator autohton numit de Regina Elisabeta a II-a în această poziție iar lista ar putea continua.

Educația

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea se remarcă în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume cu 7.800 scoli, colegii și universități ce asigură educația a peste 1.800.000 de persoane.

Această rețea de școli, dintre care numeroase au primit recunoașterea publică pentru activitatea desfășurată, oferă educație creștină atât la nivel preuniversitar cât și universitar, punând un accent deosebit pe dezvoltarea mentalității de slujire a societății.

Medicină

Adventiștii de ziua a șaptea dețin 700 de instituții medicale dintre care 351 de clinici și dispensare și 173 de spitale și policlinici care deservesc 17 milioane de persoane și promovează în mod consecvent programele de asigurare a sănătății populației, oferind programe pentru renunțarea la fumat, reabilitare a alcoolicilor, programe de slăbire și de luptă împotriva stresului.

Pentru o imagine mai complexă asupra acestui aspect, vă recomandăm vizionarea filmului „Adventiștii” , un documentar independent realizat de regizorul Martin Doblmeier (romano-catolic) în 2010.

Universitatea Loma Linda din sudul Californiei, specializată în domeniul medical, s-a bucurat de interesul mass-media mai mult decât oricare alt centru medical din Statele Unite datorită rezultatelor cercetărilor științifice, dintre care unele reprezintă premiere mondiale, cum ar fi transplantul de inimă la copii („Baby Fae”) și acceleratorul de protoni folosit pentru tratarea cancerului.

O altă instituție medicală adventistă, Spitalul Adventist din Florida, a fost aleasă de către concernul Walt Disney să asigure asistența medicală pentru noua comunitate Disney, Celebration City.

Tot în acest domeniu se remarcă doi specialiști mondiali:

Dr. Benjamin Carson, conducătorul secției de neurochirurgie pediatrică a instituțiilor medicale ale Universității Johns Hopkins din Baltimore, S.U.A. și pionier în neurochirurgie pediatrică. Cunoscut poate cel mai mult datorită eforturilor încununate de succes în domeniul separării siamezilor și pentru rezultatele obținute în tratarea atacurilor de epilepsie la copii, acesta a primit in 2008 Medalia prezidențială a Libertății ca “recunoaștere a contributților sale extraordinare aduse medicinii și a influenței sale motivatoare asupra tinerilor Americii”, după cum a precizat fostul președinte al Statelor Unite, George W. Bush, în timpul ceremoniei de la Casa Albă. Pe 7 februarie 2009, postul de televiziune a lansat o ecranizare a vieții Dr. Ben Carson, „Gifted Hands” (Mâini Înzestrate) avându-l în rolul principal pe deținătorul premiului Oscar Cuba Gooding Jr

Dr. Linda Ferry, cercetător al Universității Loma Linda, ale cărei cercetari au dus la descoperirea Bupropion-ului – comercial “Zyban” și pentru care a primit Medalia pentru controlul fumatului din partea Organizației Mondiale a Sănătății.

Mass Media

Adventist Television Network

Adventist Television Network a lansat în anul 2003 Hope Channel, un canal de televiziune adventist mondial, care funcționează 24 de ore / zi, disponibil inclusiv online la www.hopetv.org . Programele Hope Channel includ emisiuni zilnice în limba romănă.

Adventist Television Network difuzează de asemenea programe prin satelit traduse simultan in 40 de limbi, transmise în toată lumea. Mai multe informații pot fi gasite pe site-ul www.adventist.tv

Adventist World Radio

Adventist World Radio (AWR) transmite mesajul Evangheliei în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. AWR emite în 55 de limbi, inclusiv în limba romana prin Radio Vocea Sperantei. Programele pot fi ascultate în întreaga țară atât prin intermediul celor 50 de stații locale cat si pe internet la www.rvs.ro

Tehnologie

Un rol important în împlinirea misiunii Bisericii l-a jucat tehnologia. De exemplu, Radioul Adventist Mondial (AWR) emite în peste 40 de limbi inclusiv, hindustana, mandarina si vietnameza. La rândul sau, BBC a declarat că dintre programele religioase din Rusia cele ale postului de radio adventist Vocea Speranței s-au  bucurat de cea mai mare popularitate.

În 1994, în cadrul unei inițiative de comunicare cu bisericile locale, a fost înființată Rețeaua Adventistă de Comunicare, utilizând televiziunea prin satelit. Această tehnolgie a fost folosita în 1995 cu ocazia primului program de evanghelizare prin satelit al Bisericii, recepționat de 100 000 de persoane în 676 de localități urmând ca în 1998 programul Net’98 să cuprindă cele șase continente, fiind recepționat în 7.600 de săli, în peste 100 de țări fiind tradus simultan în 40 de limbi. Conform statisticilor, fiecare transmisie a fost recepționată la nivel mondial, de aproximativ  1.400.000 de persoane.

Copyright © 2019 emausMADRID | Toate drepturile rezervate.
Sus
Urmărește-ne pe:                        
ABONAȚI-VĂ LA BULETINUL NOSTRU!
ÎNSCRIEREA DVS. A FOST TRIMISĂ
VĂ MULȚUMIN!
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheS5zdHJlYW1raXQudHYvY29udGVudC9jaGFubmVsL2VtYXVzbWFkcmlkL2xpdmUvZW1hdXNtYWRyaWQucGxheWVyLmh0bWwvcXVhbGl0eV9zZWxlY3RvciIgd2lkdGg9IDEwMCU7IGhlaWdodD0gMTAwJTsgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIG1hcmdpbndpZHRoPSIwIiBtYXJnaW5oZWlnaHQ9IjAiIHNjcm9sbGluZz0ibm8iIGFsaWduPSJjZW50ZXIiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0idHJ1ZSIgd2Via2l0YWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIiBtb3phbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49InRydWUiIG9hbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49InRydWUiIG1zYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJ0cnVlIj48L2lmcmFtZT4=
PGlmcmFtZSBzdHlsZT0id2lkdGg6IDEwMCU7IGhlaWdodDogMTAwJTsgIiBfbWNlX3N0eWxlPSJ3aWR0aDogMTAwJTsgaGVpZ2h0OiAxMDAlOyIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGFsaWduPSJjZW50ZXIiIG1hcmdpbmhlaWdodD0iMCIgbWFyZ2lud2lkdGg9IjAiIGhzcGFjZT0iMCIgdnNwYWNlPSIwIiANCnNyYz0iaHR0cDovL3BsYXkuc3RyZWFta2l0LnR2L2NvbnRlbnQvY2hhbm5lbC9lbWF1c21hZHJpZC9saXZlL2VtYXVzbWFkcmlkLnBsYXllci5odG1sL3F1YWxpdHlfc2VsZWN0b3IiPg0KPC9pZnJhbWU+
PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZpbWVvLmNvbS92aWRlby8xNTI2OTI4NTc/YXV0b3BsYXk9MSZjb2xvcj1mZjE4MDgmdGl0bGU9MCZieWxpbmU9MCZwb3J0cmFpdD0wIiB3aWR0aD0iNjk2IiBoZWlnaHQ9IjM1OSIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIHdlYmtpdGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiBtb3phbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4gYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPjwvaWZyYW1lPg==